Promocja czasowa

Pierwsza pożyczka gratis dla wszystkich nowych Klientów.

Wszystkim zdarzają się niespodziewane wydatki, a złośliwy los może czasem coś wykręcić.
Zepsuć samochód. Zalać mieszkanie. Spóźnić wypłatę. Nie daj mu się.
Skorzystaj z formularza, weź mikropożyczkę i będzie OK

Wybierz kwotę mikropożyczki:
Okres kredytowania:
Kwota mikropożyczki:
Do spłaty:
Wez mikropozyczke
RRSO dla pierwszej pożyczki: %

Bierzesz mikropożyczkę w OK Money i jest OK

PROMOCJA CZASOWA. RRSO w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0%, jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Regulamin promocji dostępny poniżej. Reprezentatywny przykład dla kolejnych pożyczek: całkowita kwota pożyczki 500 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 160 zł; całkowita kwota do zapłaty 660 zł; RRSO 2830,78% (stan na dzień 01.10.2013r.).

Regulamin promocji „Pierwsza Pożyczka gratis”

 1. Organizatorem promocji „Pierwsza Pożyczka gratis” (dalej ”Promocja”) jest spółka OK Money Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82/326, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 404034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP 9571062766, REGON 221572314 („Pożyczkodawca”).
 2. Wszelkie terminy pisane w tekście niniejszego regulaminu Promocji wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie pożyczek odnawialnych (dalej „Regulamin”) dostępnym pod adresem http://www.okmoney.pl/regulamin oraz w Umowie pożyczki („Umowa”).
 3. Promocja dotyczy osób, które zawrą Umowę z Pożyczkodawcą w okresie od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. („Czas Trwania Promocji”) i złożą wniosek o udzielenie Pierwszej Pożyczki, a także dokonają zwrotu Pierwszej Pożyczki w całości w wyznaczonym terminie.
 4. Promocja ma zastosowanie do Pierwszej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy, niezależnie od okresu na jaki Pożyczka jest udzielana (15 dni albo 30 dni).
 5. Promocja polega na tym, że Pierwsza Pożyczka w ramach Umowy jest udzielana Pożyczkobiorcy nieodpłatnie, tj. kwota prowizji od Pierwszej Pożyczki wynosi 0 zł (zobacz tabele w pkt. 7 f) poniżej) o ile zostaną zrealizowane warunki opisane w punkcie 7 poniżej.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie Umowy przez Pożyczkobiorcę oraz złożenie wniosku o udzielenie Pierwszej Pożyczki w Czasie Trwania Promocji, na podstawie Umowy oraz Regulaminu, a także dokonanie zwrotu Pierwszej Pożyczki najpóźniej w 15 dniu (w przypadku Pierwszej Pożyczki na 15 dni) lub w 30 dniu (w przypadku Pierwszej Pożyczki na 30 dni) liczonym od dnia zawarcia umowy.
 7. Warunki Promocji:
  1. Zawarcie Umowy oraz jednoczesne złożenie wniosku o udostępnienie Pierwszej Pozyczki w ramach Promocji musi nastąpić w Czasie Trwania Promocji.
  2. Prowizja Pożyczkodawcy z tytułu udostępnienia Pierwszej Pożyczki wynosi 0% kwoty Pożyczki pod warunkiem dokonania przez Pożyczkobiorcę zwrotu Pierwszej Pożyczki w terminie opisanym w punkcie 6 powyżej.
  3. W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczkodawca pobiera prowizję za Pierwszą Pożyczkę, a także dodatkowe opłaty w przypadku opóźnienia w zwrocie Pożyczki - zgodnie z Regulaminem.
  4. W przypadku refinansowania Pierwszej Pożyczki, Pożyczkodawca pobiera prowizje zgodnie z Regulaminem.
  5. Od każdej kolejnej Wypłaty Pożyczki Pożyczkodawca pobiera prowizje zgodnie z Regulaminem, nawet jeśli wniosek o udostępnienie Pożyczki zostanie złożony w czasie Trwania Promocji.
  6. Koszty związane z udostępnieniem Pierwszej Pożyczki zwróconej w terminie zostały przedstawione w tabeli poniżej:
   Kwota Pierwszej Pożyczki na 15 dni Prowizja standardowa Prowizja Promocyjna Kwota do Zwrotu w ramach Promocji Ogólna kwota opłat i prowizji w ramach Promocji Całkowity koszt Pożyczki w ramach Promocji RRSO (%) w ramach Promocji
   200 54 0 200 0 0 0%
   300 81 0 300 0 0 0%
   400 108 0 400 0 0 0%
   500 135 0 500 0 0 0%
   Kwota Pierwszej Pożyczki na 30 dni Prowizja standardowa Prowizja Promocyjna Kwota do Zwrotu w ramach Promocji Ogólna kwota opłat i prowizji w ramach Promocji Całkowity koszt Pożyczki w ramach Promocji RRSO (%) w ramach Promocji
   200 64 0 200 0 0 0%
   300 96 0 300 0 0 0%
   400 128 0 400 0 0 0%
   500 160 0 500 0 0 0%
 8. Wszelkie wnioski o udostępnienie Wypłaty Pożyczki złożone po zakończeniu Czasu Trwania Promocji będą udzielane zgodnie z Umową oraz Regulaminem, a niniejsze warunki Promocji nie będą miały do nich zastosowania.
 9. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Czasu Trwania Promocji.
 10. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać do Pożyczkodawcy na adres e-mail: info@okmoney.pl lub w formie pisemnej na adres Pożyczkodawcy: OK Money Poland sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 82/326, 80-244 Gdańsk z dopiskiem „Promocja OK Money Pierwsza pożyczka gratis”. Reklamacje rozpatrywane będą przez Pożyczkodawcę w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłana została reklamacja lub pytanie lub na adres pocztowy wskazany w reklamacji w formie pisemnej. Reklamacje powinny zawierać dokładny opis powodu reklamacji.
 11. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Umowy i Regulaminu dostępnym pod adresem: http://www.okmoney.pl/regulamin.

Wpływ opóźnienia w spłacie pożyczki na zdolność kredytową pożyczkobiorcy

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli Pożyczkobiorcy. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie powyższego – patrz regulamin pożyczek odnawialnych oraz Częste pytania.

OK Money Poland Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk
Biuro Obsługi Klienta
czynne: Pn-Pt 8.00-18.00
tel. 58 881 01 02
fax. 58 728 24 50
e-mail: info@okmoney.pl