Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie polityką prywatności OK Money.

Regulamin pożyczek odnawialnych

1 Postanowienia ogólne

1.1 Następujące terminy pisane wielką literą w tekście Umowy, Regulaminie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami mają znaczenie określone poniżej:

(a) Biura Informacji Gospodarczej - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

(b) Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi klienta, dostępne pod numerem telefonu  58 881 01 02.

(c) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

(d) Formularz Informacyjny – formularz informacyjny, sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715, ze zm.).

(e) Konto Internetowe – indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na stronie Internetowej Pożyczkodawcy www.okmoney.pl.

(f) Kwota do Spłaty – kwota Pożyczki powiększona o prowizję i ewentualne odsetki oraz opłaty za opóźnienie, którą Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie.

(g) Pierwsza Pożyczka – kwota pierwszej Pożyczki wypłacona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę przed dniem zawarcia Umowy.

(h) Pożyczka – kwota pieniężna wypłacana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na warunkach określonych w Umowie.

(i) Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca przelał Pożyczkodawcy opłatę rejestracyjną w wysokości 0,01 PLN w celu Rejestracji.

(j) Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy z którego Pożyczkodawca dokonał przelewu kwoty pożyczki Pożyczkobiorcy.

(k) Regulamin – niniejszy Regulamin pożyczek odnawialnych, stanowiący załącznik 2 do Umowy.

(l) Rejestracja – rejestracja Pożyczkobiorcy na stronie Internetowej Pożyczkodawcy www.okmoney.pl, w celu założenia Konta Internetowego.

(m) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym.

(n) Spółki z Grupy Pożyczkodawcy – spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Pożyczkodawcy, w tym w szczególności: Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk; Dollar Financial Group, Inc. z siedzibą w Berwyn, 1436 Lancaster Ave., Suite 300, Berwyn, 19312 PA, USA; DFG UK z siedzibą w Nottingham, Castlebridge Office Village, KirtleyDrive, Castle Marina, NG7-1LD, Wielka Brytania; oraz DFC Nordic Oyj z siedzibą w Turku, Yliopistonkatu 29 b, 20100, Finlandia.

(o) Telefon Komórkowy – numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany podczas Rejestracji.

(p) Umowa – umowa pożyczki odnawialnej, zawarta przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą.

(q) Wypłata Pożyczki – złożenie przez Pożyczkodawcę dyspozycji przelewu kwoty Pożyczki z Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

1.2 Oświadczenia Stron w ramach Umowy mogą być składane w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem Konta Internetowego, korespondencji elektronicznej lub wiadomości sms. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej stanowi wiążące oświadczenie woli Strony, która je złożyła w rozumieniu Kodeksu cywilnego i wywołuje skutki prawne.

2 Warunki przyznawania Pożyczek

2.1 Pożyczka może zostać przyznana w wysokości od 200 PLN do 3000 PLN, w pełnych setkach złotych.

2.2 Maksymalna kwota Pożyczki, o którą może wnioskować Pożyczkobiorca, zależy od liczby Pożyczek spłaconych przez Pożyczkobiorcę w okresie ostatnich 365 dni, poprzedzających dzień złożenia wniosku o Pożyczkę, oraz od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pierwsza Pożyczka może zostać przyznana w wysokości do 500 PLN.

2.3 Jednorazowo Pożyczkobiorcy może być przyznana tylko jedna Pożyczka, bez względu na liczbę złożonych wniosków o Pożyczkę.

2.4 Pożyczka może zostać przyznana na okres 15 albo 30 dni kalendarzowych.

2.5 Pożyczkobiorca określa termin spłaty Pożyczki we wniosku o Pożyczkę.

2.6 Termin spłaty Pożyczki rozpoczyna się w Dniu Roboczym następującym po dniu Wypłaty Pożyczki.

3 Wniosek o Pożyczkę

3.1 Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o Pożyczkę:

(a) za pośrednictwem Konta Internetowego,

(b) wysyłając z Telefonu Komórkowego wiadomość sms o treści OKM X Y HASŁO (gdzie X to kwota Pożyczki, Y to okres spłaty Pożyczki, a HASŁO to hasło konta) na numer 4455.    

3.2 W terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku o Pożyczkę, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania Pożyczki. Wypłata Pożyczki nastąpi w terminie 14 Dni Roboczych od dnia poinformowania Pożyczkobiorcy o przyznaniu Pożyczki, przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

3.3 Pożyczkodawca może odmówić Wypłaty Pożyczki, jeżeli:

(a) wniosek o Pożyczkę jest niezgodny z Umową,

(b) ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy jest negatywna,

(c) Pożyczkobiorca nie spłacił w całości poprzedniej Pożyczki,

(d) jedna ze Stron wypowiedziała Umowę zgodnie z art. 9 Regulaminu.

3.4 W przypadku odmowy Wypłaty Pożyczki w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o wynikach tej oceny oraz bazach danych, z których korzystał Pożyczkodawca w celu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

4 Koszty związane z Wypłatą Pożyczki

4.1 Każdorazowo z tytułu Wypłaty Pożyczki, Pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 27% kwoty Pożyczki dla pożyczek na 15 dni oraz w wysokości 32% kwoty Pożyczki dla pożyczek na 30 dni.

4.2 Każdorazowo przed Wypłatą Pożyczki, Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny, zawierający informacje o kosztach związanych z Wypłatą Pożyczki.

4.3 Koszty związane z Wypłatą Pożyczki zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Kwota Pożyczki 15 dni Prowizja Kwota do Zwrotu Ogólna kwota opłat i prowizji Całkowity koszt Pożyczki RRSO (%)
200 54 254 54 54 33465%
300 81 381 81 81 33465%
400 108 508 108 108 33465%
500 135 635 135 135 33465%
600 162 762 162 162 33465%
700 189 889 189 189 33465%
800 216 1016 216 216 33465%
900 243 1143 243 243 33465%
1000 270 1270 270 270 33465%
1100 297 1397 297 297 33465%
1200 324 1524 324 324 33465%
1300 351 1651 351 351 33465%
1400 378 1778 378 378 33465%
1500 405 1905 405 405

33465%

1600 432 2032 432 432

33465%

1700 459 2159 459 459

33465%

1800 486 2286 486 486

33465%

1900 513 2413 513 513

33465%

2000 540 2540 540 540

33465%

2100 567 2667 567 567

33465%

2200 594 2794 594 594

33465%

2300 621 2921 621 621

33465%

2400 648 3048 648 648

33465%

2500 675 3175 675 675

33465%

2600 702 3302 702 702

33465%

2700 729 3429 729 729

33465%

2800 756 3556 756 756

33465%

2900 783 3683 783 783

33465%

3000 810 3810 810 810

33465%

 
Kwota Pożyczki 30 dni Prowizja Kwota do Zwrotu Ogólna kwota opłat i prowizji Całkowity koszt Pożyczki RRSO (%)
200 64 264 64 64 2831%
300 96 396 96 96 2831%
400 128 528 128 128 2831%
500 160 660 160 160 2831%
600 192 792 192 192 2831%
700 224 924 224 224 2831%
800 256 1056 256 256 2831%
900 288 1188 288 288 2831%
1000 320 1320 320 320 2831%
1100 352 1452 352 352 2831%
1200 384 1584 384 384 2831%
1300 416 1716 416 416 2831%
1400 448 1848 448 448 2831%
1500 480 1980 480 480 2831%
1600 512 2112 512 512 2831%
1700 544 2244 544 544 2831%
1800 576 2376 576 576 2831%
1900 608 2508 608 608 2831%
2000 640 2640 640 640 2831%
2100 672 2772 672 672 2831%
2200 704 2904 704 704 2831%
2300 736 3036 736 736 2831%
2400 768 3168 768 768 2831%
2500 800 3300 800 800 2831%
2600 832 3432 832 832 2831%
2700 864 3564 864 864 2831%
2800 896 3696 896 896 2831%
2900 928 3828 928 928 2831%
3000 960 3960 960 960 2831%
 

4.4 Pożyczkobiorca może ponieść dodatkowe koszty w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności koszty usług osób trzecich, których wysokość jest niezależna od Pożyczkodawcy (m.in. koszty przelewów oraz wiadomości sms).

5 Spłata Pożyczki

5.1 Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Kwotę do Spłaty w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany na fakturze w terminie spłaty Pożyczki.

5.2 Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy.

5.3 Przed upływem terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca wystawi i prześle Pożyczkobiorcy rachunek. Rachunek ma znaczenie wyłącznie informacyjne. Nieotrzymanie rachunku przed upływem terminu spłaty Pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku terminowej spłaty Pożyczki.

5.4 W przypadku, gdy termin spłaty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, spłata Pożyczki może nastąpić w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5.5 W tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz numer Pożyczki.

5.6 W przypadku otrzymania przez Pożyczkodawcę płatności, która nie może być zidentyfikowana wobec niepodania lub nieprawidłowego podania w tytule przelewu danych wskazanych w ust. 5 powyżej, spłata Pożyczki następuje dopiero w momencie zidentyfikowania płatności przez Pożyczkodawcę.

5.7 W przypadku, gdy kwota wpłacona przez Pożyczkobiorcę nie wystarcza na pokrycie w całości Kwoty do Spłaty, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć otrzymaną kwotę w następującej kolejności: prowizja, kwota Pożyczki, odsetki oraz opłaty za opóźnienie, koszty sądowego dochodzenia zwrotu Pożyczki, inne koszty.

5.8 W przypadku otrzymania przez Pożyczkodawcę płatności, która przewyższa Kwotę do Spłaty, Pożyczkodawca zwróci Pożyczkobiorcy nadpłatę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia spłaty Pożyczki przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

6 Wcześniejsza spłata Pożyczki

6.1 Pożyczkobiorca może spłacić Pożyczkę, w całości lub części, przed terminem spłaty.

6.2 Pożyczkodawca rozliczy się z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości.

7 Opóźnienie w spłacie Pożyczki

7.1 Pożyczkodawca monitoruje terminowość spłaty Pożyczki.

7.2 W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:

(a) 30 PLN za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty, po upływie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki,

(b) 40 PLN za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty, po upływie 21 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki,

(c) 50 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty, po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki.

(d) 50 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty, po upływie 40 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki.

7.3 Po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

7.4 Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, ze zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

8 Refinansowanie Pożyczki

8.1 Pożyczkobiorca może wielokrotnie refinansować Pożyczkę. W przypadku refinansowania Pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do spłaty refinansowanej Pożyczki w pierwotnym terminie spłaty.

8.2 Pożyczkobiorca może refinansować Pożyczkę za pośrednictwem Konta Internetowego lub Biura Obsługi Klienta. Refinansowanie Pożyczki może nastąpić do 3 dni kalendarzowych po upływie terminu spłaty refinansowanej Pożyczki.

8.3 Refinansowanie Pożyczki jest równoznaczne z przyznaniem nowej Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy. Kwota nowej Pożyczki jest równa kwocie refinansowanej Pożyczki. Kwota nowej Pożyczki zostanie powiększona o prowizję w wysokości określonej w art. 4 Regulaminu.

8.4 Nowa Pożyczka może zostać udzielona na okres 15 albo 30 dni kalendarzowych, bez względu na termin spłaty refinansowanej Pożyczki.

8.5 W celu skutecznego refinansowania Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wpłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy prowizji z tytułu udzielenia refinansowanej Pożyczki.

8.6 W przypadku otrzymania przez Pożyczkodawcę płatności, która przewyższa kwotę prowizji z tytułu udzielenia refinansowanej Pożyczki, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet spłaty refinansowanej Pożyczki.

8.7 Termin spłaty nowej Pożyczki biegnie w następujący sposób:

(a) w przypadku otrzymania przez Pożyczkodawcę płatności określonej w art. 8 ust. 5 Regulaminu nie później niż w dacie upływu terminu spłaty refinansowanej Pożyczki – od dnia, w którym upływa termin spłaty refinansowanej Pożyczki,

(b) w przypadku otrzymania przez Pożyczkodawcę płatności określonej w art. 8 ust. 5 Regulaminu po upływie terminu spłaty refinansowanej Pożyczki – od dnia otrzymania przez Pożyczkodawcę tej płatności.

9 Wypowiedzenie Umowy

9.1 Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

9.2 Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W celu wypowiedzenia Umowy Pożyczkobiorca powinien doręczyć Pożyczkodawcy pisemne oświadczenie (oświadczenie musi zawierać imię, nazwisko, numer PESEL, numer pożyczki, datę oraz miejsce jego sporządzenia).

9.3 Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.

9.4 Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze sktukiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

(a) dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas Rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę lub

(b) Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie Pożyczki o więcej niż 30 dni kalendarzowych.

9.5 Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę zgodnie z art. 9 ust. 4 powyżej powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

9.6 Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku zwrotu Pożyczki oraz uiszczenia należnych prowizji i innych opłat na warunkach określonych w Umowie.

10 Postanowienia końcowe

10.1 Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas Rejestracji nie były prawidłowe lub uległy zmianie (w szczególności dane dotyczące numeru PESEL, adresu email, adresu zamieszkania, pracodawcy, wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto, numeru telefonu komórkowego, lub numer rachunku bankowego), Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Konta Internetowego, przed złożeniem nowego wniosku o Pożyczkę. Zmiana danych jest bezpłatna.

10.2 Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.3 Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Pożyczkodawca doręczy Pożyczkobiorcy nowy regulamin. Postanowienia nowego regulaminu będą obowiązywać Pożyczkobiorcę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pożyczkodawca doręczył Pożyczkobiorcy nowy regulamin, chyba że Pożyczkobiorca wypowie Umowę przed tym terminem.

Wybierz kwotę pożyczki

  • Pierwsza pożyczka
  • Kolejna pożyczka

Okres kredytowania

  • 15 dni
  • 30 dni
Kwota pożyczki: 300 zł
Okres kredytowania: 30 dni
RRSO: 0 %
Limit wieku: 18 lat
Do spłaty: 300 zł

Biuro Obsługi Klienta


W dni powszednie od 8:00 do 18:00

Tel.:

58 881 01 02

Fax.:

58 728 24 50