Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie polityką prywatności OK Money.

Regulamin pożyczek

1 Postanowienia ogólne

1.1 Następujące terminy pisane wielką literą w tekście Umowy, Regulaminie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami mają znaczenie określone poniżej:

(a) Biura Informacji Gospodarczej – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz KBIG S.A. z siedzibą w Krakowie;

(b) Biuro Informacji Kredytowej – instytucja powołana w 1997 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 140, poz. 939 ze zm.);

(c) Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi klienta OK Money, dostępne pod numerem telefonu 58 881 01 02;

(d) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

(e) Formularz Informacyjny – formularz informacyjny, sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715, ze zm.);

(f) Informacja o Pożyczce – dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące spłaty Pożyczki, w szczególności określenie wysokości należności, terminu wymagalności oraz elementów, na które składa się Kwota do Spłaty;

(g) Konto Internetowe – indywidualne konto internetowe utworzone automatycznie na stronie Internetowej Pożyczkodawcy www.okmoney.pl dla pożyczkobiorcy, w trakcie składania przez niego wniosku o zawarcie umowy;

(h) Kwota do Zapłaty – kwota Pożyczki powiększona o prowizję (o której mowa w pkt. 3.1.) oraz ewentualne opłaty za opóźnienie (o których mowa w pkt. 6), którą Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie;

(i) Pożyczka – kwota pieniężna wypłacana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie;

(j) Pożyczkobiorca – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który złożył wniosek o Pożyczkę zgodnie z niniejszym Regulaminem;

(k) Pożyczkodawca – OK Money Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82/326, 80-244 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 404034, NIP: 9571062766, REGON: 221572314, o kapitale zakładowym 5.000 zł;

(l) Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki – przedłużenie okresu spłaty o 15 albo 30 dni pod warunkiem dokonania wpłaty kwoty dodatkowej Prowizji wskazanej w Umowie;

(m) Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca przelał Pożyczkodawcy opłatę rejestracyjną w wysokości 0,01 PLN;

(n) Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca dokonał przelewu kwoty pożyczki Pożyczkobiorcy;

(o) Regulamin – niniejszy Regulamin pożyczki stanowiący załącznik 2 do Umowy;

(p) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa w stosunku rocznym;

(q) Strona Internetowa – jest to strona pod adresem www.okmoney.pl;

(r) Umowa – umowa pożyczki zawarta przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą;

(s) Wypłata Pożyczki – złożenie przez Pożyczkodawcę dyspozycji przelewu kwoty Pożyczki z Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

1.2 Oświadczenia Stron w ramach wykonywania Umowy mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej lub wiadomości sms na adresy i numery telefonów podane przed zawarciem Umowy lub w trakcie jej wykonywania. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej stanowi wiążące oświadczenie woli Strony, która je złożyła w rozumieniu Kodeksu cywilnego i wywołuje skutki prawne.

2 Wniosek o Pożyczkę

2.1 Pożyczkobiorca składa Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej Pożyczkodawcy lub telefonicznie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. We Wniosku Pożyczkobiorca podaje wymagane dane i informacje. Pożyczkobiorca zostanie również poproszony o dokonanie przelewu kwoty 0,01 PLN z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy, celem weryfikacji podanych we Wniosku danych.

2.2 We Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkobiorca określa jej wysokość oraz okres, na jaki chciałby ją otrzymać.

2.3 Pożyczkodawca może odmówić udzielenia Pożyczki, jeżeli ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy jest negatywna. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o wynikach tej oceny oraz bazach danych, z których korzystał Pożyczkodawca w celu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2.4 2.4. W przypadku przyznania Pożyczki zgodnie z Wnioskiem albo w przypadku uzgodnienia Pożyczki na innych warunkach niż wskazane we Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkodawca prześle na adres e-mail (na trwałym nośniku) lub adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy:
a) Umowę wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu;
b) Informację o Pożyczce;
c) Regulamin;
d) Formularz Informacyjny.

2.5 Umowa Pożyczki zawarta z chwila jej zaakceptowania przez Pożyczkobiorcę.

2.6 Wypłata Pożyczki nastąpi na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy w terminie wskazanym w Umowie lub w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

2.7 Po otrzymaniu na adres korespondencyjny lub adres email na trwałym nośniku dokumentów, o których mowa w pkt. 2.4, Pożyczkobiorca podpisze Umowę w miejscu przeznaczonym na podpis Pożyczkobiorcy i odeśle Umowę na adres Pożyczkodawcy (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa) albo kopię lub scan tak podpisanej Umowy na adres email Pożyczkodawcy.

3 Koszty związane z udzieleniem Pożyczki

3.1 Z tytułu Pożyczki, Pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie w postaci Prowizji, której wysokość zależeć będzie od wysokości Pożyczki oraz okresu, na jaki zostanie udzielona.

3.2 Przed Wypłatą Pożyczki, Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny oraz Informacje o Pożyczce, zawierające informacje o kosztach związanych z udzieleniem Pożyczki.

3.3 Zawarcie i wykonanie Umowy może spowodować powstanie dodatkowych kosztów usług, z których korzysta Pożyczkobiorca, na których istnienie i wysokość Pożyczkodawca nie ma wpływu. Należą do nich m.in. koszty przelewów oraz wiadomości sms.

4 Spłata Pożyczki

4.1 Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji) w terminie wskazanym w Umowie oraz w Informacji o Pożyczce. Zasady spłaty określone są w Regulaminie.

4.2 Spłata Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji) powinna następować na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy, chyba, że Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy alternatywne metody płatności, a Pożyczkobiorca zdecyduje się z jednej z takich metod skorzystać. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o warunkach korzystania z alternatywnej metody płatności.

4.3 W przypadku spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji) przelewem bankowym Pożyczkobiorca powinien podać w tytule przelewu następujące dane: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz numer Pożyczki.

4.4 W przypadku spłaty przelewem bankowym, za dzień spłaty uznaje się dzień uznania kwotą Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy.

4.5 W przypadku, gdy termin spłaty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, jej spłata może nastąpić w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po dniu lub dniach wolnych od pracy.

4.6 W przypadku, gdy kwota wpłacona przez Pożyczkobiorcę nie wystarcza na pokrycie w całości Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji) wynikającej z Informacji o Pożyczce, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć otrzymaną kwotę w następującej kolejności: Prowizja, kwota Pożyczki, odsetki oraz opłaty za opóźnienie, zasądzone koszty sądowego dochodzenia zwrotu Pożyczki.

5 Wcześniejsza spłata Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji)

5.1 Pożyczkobiorca może spłacać Kwotę do Zapłaty (Pożyczkę i Prowizję) w całości lub w części przed terminem wymagalności.

5.2 Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji).

5.3 Pożyczkodawca potwierdzi wcześniejszą spłatę Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na rachunek Pożyczkodawcy.

6 Opóźnienie w spłacie Pożyczki

6.1 Pożyczkodawca monitoruje terminowość spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji).

6.2 W razie opóźnienia w spłacie Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji), Pożyczkobiorca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, których stawka wskazana została w pkt.1.5. Umowy.

6.3. Dodatkowo, w przypadku opóźnienia w spłacie, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:
a) 7,55 zł za pierwsze wezwanie do zapłaty, które zostanie przesłane po upływie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji);
b) 7,55 zł za drugie wezwanie do zapłaty, które zostanie przesłane po upływie 21 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji);
c) 11,60 zł za trzecie wezwanie do zapłaty, które zostanie przesłane po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji).
Powyższe rzeczywiste koszty wezwania powiększą Kwotę do Zapłaty, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkodawcy.

6.4 W razie opóźnienia w spłacie Kwoty do Zapłaty, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia jej zapłaty na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zapłaty na drodze postępowania sądowego może zostać obciążony Pożyczkobiorca zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu. Pożyczkodawca ma także w takim wypadku prawo do przekazania swojej wierzytelności do obsługi przez podmiot zewnętrzny.

6.5 Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, ze zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

7 Przedłużenie Pożyczki

7.1 Pożyczkobiorca może wnioskować o Przedłużenie Terminu Spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji) ustalonego w Umowie. W przypadku przedłużenia terminu spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji), Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do spłaty Kwoty do Zapłaty (Pożyczki i Prowizji) w pierwotnym terminie wymagalności.

7.2 Pożyczkobiorca może wnioskować o Przedłużenie terminu spłaty Kwoty do Zapłaty za pośrednictwem Strony Internetowej Pożyczkodawcy lub telefonicznie, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Z wnioskiem o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczkobiorca może wystąpić najpóźniej do końca dnia, w którym upływa pierwotny termin spłaty Kwoty do Zapłaty.

7.3 Przedłużenie może zostać udzielone na okres 15 albo 30 dni kalendarzowych, bez względu na pierwotny termin na jaki została udzielona Pożyczka.

7.4 Warunkiem Przedłużenia Terminu Spłaty Kwoty do Zapłaty, jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę wpłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy dodatkowej kwoty stanowiącej równowartość prowizji za udzielenie Pożyczki za okres przedłużenia (15 albo 30 dni).

7.5 W przypadku otrzymania przez Pożyczkodawcę płatności, która przewyższa kwotę takiej dodatkowej prowizji, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet spłaty Kwoty do Zapłaty.

7.6 Pod warunkiem otrzymania przez Pożyczkodawcę płatności określonej w pkt. 7.4 Regulaminu, nowy termin spłaty Kwoty do Zapłaty rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym upłynął termin spłaty przedłużanej Pożyczki.

7.7 Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy dokumenty potwierdzające przedłużenie Umowy w tym (aneks do Umowy, Formularza Informacyjny oraz Informację o Pożyczce).

8 Postanowienia końcowe

8.1 Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane w procesie składania wniosku o Pożyczkę nie były prawidłowe lub uległy zmianie (w szczególności dane dotyczące numeru PESEL, adresu email, adresu zamieszkania, pracodawcy, wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto, numeru telefonu komórkowego, lub numer rachunku bankowego), Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Internetu, lub zgłaszając telefonicznie do Biura Obsługi Klienta. Zmiana danych jest bezpłatna.

8.2 Wszelkie reklamacje powinny być składane do Biura Obsługi Klienta e-mailem na adres: ……………… lub w formie pisemnej na adres: OK Money Poland sp. z o.o., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.

8.3 Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.